ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය

අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය

Sarvanga treatment (All parts of the body)
ගොනු අංකය ICH/3/1/10/15
ලිපිනය Suwasetha Vaidya Madyasthanaya, Punewa
කාණ්ඩය වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය
පළාත උතුරු මැද
දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුරය
කොට්ඨාශය මැදවච්චිය
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය Punewa
හිමිකරු Mahagamage Chithra
දුරකථන අංකය
තොරතුරු සපයන්නා Ms. Bahdra Moremada, Cultural Development Assistant, Divisional Secretariat Office, Medawachchiya

විස්තරය

Giving treatment using indigenous medicine

ගැලරිය


© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.