நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு

Astrology
கோப்பு இல ICH/2/1/2/20
முகவரி No: 145, Kekirawa Rd, Galenbidunuwewa
பகுப்பு Worldview
மாகாணம் North Central
மாவட்டம் அநுராதபுரம்
பிரிவு க‎லெண்பிந்துணு‎வெவ
ஜி,என்,டி பிரிவு Galenbidunuwewa
உரிமையாளர் I.I. Senevirathna
உரிமையாளர் தொலைபேசி
தகவல் அளிப்பவர் Ms.S. Lalitha Pushpakumari, Center Officer (Kahatagasdigiliya), Cultural Center, Galenbindunuwewa

விளக்கம்

Providing services to people on star grazing (Neketh reading)

தொகுப்பு


© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.