ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය

අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය

Astrology
ගොනු අංකය ICH/2/1/2/20
ලිපිනය No: 145, Kekirawa Rd, Galenbidunuwewa
කාණ්ඩය ලෝක දෘෂ්ටිය
පළාත උතුරු මැද
දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුරය
කොට්ඨාශය ගලෙන්බිදුනුවැව
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය Galenbidunuwewa
හිමිකරු I.I. Senevirathna
දුරකථන අංකය
තොරතුරු සපයන්නා Ms.S. Lalitha Pushpakumari, Center Officer (Kahatagasdigiliya), Cultural Center, Galenbindunuwewa

විස්තරය

Providing services to people on star grazing (Neketh reading)

ගැලරිය


© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.