நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
91 - 105 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/17/7  Art and sculpture  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/18/1  Orthopedics and Sarvanga treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/10  Treatment for snake-bite  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/11  Snake Bite Medicine  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/12  Eye-Treatement  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/2  Sarvanga treatment and Orthopedics  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/3  Sarvanga treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/4  Orthopedics  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/5  Up-country dance and Bali/Thovil  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Worldview  
 ICH/3/1/18/6  Sarvanga treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/18/7  Yaga-Homa for God Ratna kambali (Since 500 years)  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/18/8  Carpentry based on arts, sculpture and carving  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/18/9  Mutti Nemeema (A folk ritual)  அநுராதபுரம்  Agriculture and Farming Systems  
 ICH/3/1/19/1  Local treatment based on Kem (Fever, Convulsion, A  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare, Worldview  
 ICH/3/1/19/2  Sarvanga treatment and orthopedics  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.