நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
76 - 90 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/15/7  Traditional Sarvanga medicinal practice  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/16/1  Yanthra-Manthra Gurukam (Black and White Magic)  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/16/2  Singing and playing music  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/16/3  Orthopedics  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/16/4  Playing and singing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/16/5  Eye treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/16/6  Dialog reading operas and playing music items  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/16/7  Sculpture (Statues of Buddha and Gods)  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/16/8  Pantheru dance, Drummnig and Shanthikarma (Yanthra  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/17/1  Local treatment and getting into trance of God Kud  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare, Worldview  
 ICH/3/1/17/2  Up-country drums, Udekki, Thammettam and related r  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/17/3  Local treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/17/4  Reed weaving  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/17/5  Yanthra/Manthra (Black and White Magic)  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/17/6  Up-country dancing and related rituals  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Medical System and Healthcare  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.