நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
61 - 75 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/14/14  Arts (Sculpture and carving)  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/14/2  Orthopedics  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/3  Treatment for Watha Roga  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/4  Sarvanga treatment based on traditional practices  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/5  Orthopedics  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/6  Carpentry  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/14/7  Blessings from Jaya Sri Maha Bodhi  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/14/8  Traditional/Local treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/9  Treatment for all kinds of ailments/diseases using  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/15/1  Folk songs and Kem or Traditional Ways (Tying thre  அநுராதபுரம்  Literature and Language, Worldview  
 ICH/3/1/15/2  Folk songs, Astrology and Wedding related traditio  அநுராதபுரம்  Literature and Language, Worldview, Social Life  
 ICH/3/1/15/3  Bali/Thovil, Rituals, Folklore etc.  அநுராதபுரம்  Worldview, Literature and Language  
 Ich/3/1/15/4  Folksongs, Bali/Thovil, Rituals etc.  அநுராதபுரம்  Literature and Language, Worldview  
 ICH/3/1/15/5  Up-country dancing and drumming, Seth Shanthi, Yan  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Worldview, Literature and Language  
 ICH/3/1/15/6  Research studies on folklore and conservation of t  அநுராதபுரம்  Literature and Language  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.