நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
46 - 60 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/13/11  Sculpture  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/13/12  Shanthikarma (A king of ritual) aimed to improve f  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/13/2  Folklore  அநுராதபுரம்  Literature and Language  
 ICH/3/1/13/3  Folklore  அநுராதபுரம்  Literature and Language  
 ICH/3/1/13/4  Folk songs  அநுராதபுரம்  Literature and Language  
 ICH/3/1/13/5  Reed weaving  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/13/6  Rituals and local medicinal treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/13/7  Treatment for snake-bite  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/13/8  Eye treatment and treatment for sprain  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/13/9  Rituals/Shanthikarma  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/1  Up-country dancing traditions and Yanthra-Manthra  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Worldview  
 ICH/3/1/14/10  Local treatment and star grazing  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare, Worldview  
 ICH/3/1/14/11  Rituals (Shanthikarma)  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/12  Local treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/14/13  Folk dance  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.