நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
316 - 322 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/7/1/9/3  Kadum- Bidum wedakama  காலி  Medical System and Healthcare  
 ICH/7/1/9/4  Handicraft  காலி  Arts & Crafts, Trade and Commerce  
 ICH/7/1/9/5  Ritualistic healing  காலி  Worldview  
 ICH/7/1/9/6  Peeling of Cinnamon bark  காலி  Trade and Commerce  
 ICH/7/1/9/7  Kadum- Bidum Wedakama  காலி  Medical System and Healthcare  
 ICH/7/1/9/8  Painting and Sculpture  காலி  Arts & Crafts  
 ICH/7/1/9/9  Peeling of Cinnamon bark and extraction of cinnamo  காலி  Trade and Commerce  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.