நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
31 - 45 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/11/4  Sarvanga treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/11/5  Yanthra-Manthra and Blessings  அநுராதபுரம்  Worldview, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/11/6  Sarvanga and Snake-bite treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/11/7  Blessings through Bali/Thovil  அநுராதபுரம்  Worldview, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/12/1  Sculpture and carving  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/12/2  Sarvanag treatment and Blessings  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/12/3  Arts and sculpture  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/12/4  Medicinal practice  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/12/5  Arts and sculpture  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/12/6  Palm leave based arts, arts and carving  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/12/7  Arts and sculpture  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/12/8  Playing flute and Thabla  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/13 13  Alms giving for Kiri Ammas (Breast-fed mothers) (K  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/13/1  Sarvanga treatment and star grazing  அநுராதபுரம்  Worldview, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/13/10  Alms giving for Kiri Ammas (Breast-fed mothers) (K  அநுராதபுரம்  Worldview  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.