நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
16 - 30 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/10/22  Aurvedic treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/23  Ability of singing folk songs/Hitiwana Kavi  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Literature and Language  
 ICH/3/1/10/24  Hevisi playing/Blessings  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/25  Hevisi playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/26  Hevisi playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/3  Worshing Gods of Ayiyanayaka and Pullair  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/10/4  Sustenance of Paththini Devalaya  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/10/5  Traditional orthopedic treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/6  Bali Thovil  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/10/7  Bali Thovil/Hevisi  அநுராதபுரம்  Worldview, Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/8  Bali Thovil/Rituals/Gam Rajakari/Black Magic  அநுராதபுரம்  Worldview, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/9  Traditional treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/11/1  Star grazing, Pol Kerakeveema and White Magic  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/11/2  Bali Thovil/Rituals  அநுராதபுரம்  Worldview, Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/11/3  Sarvanga treatment, Eye treatment and Tumor treatm  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.