நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
136 - 150 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/21/2  Singing Viridu  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/3  Singing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/4  Music  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/5  Traditional art of fighting  அநுராதபுரம்  Martial Arts  
 ICH/3/1/21/6  Up-country dancing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/7  Poetry, song writing, book writing, journalism and  அநுராதபுரம்  Literature and Language, Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/8  Drama  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/9  Up-country dancing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/22/1  Playing drums, Hevisi, Pantheru dance and making d  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/22/10  Earthen products (pots, jugs etc.)  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Trade and Commerce  
 ICH/3/1/22/11  Gihi Pirith chanting, making Magul Poru and servic  அநுராதபுரம்  Worldview, Social Life  
 ICH/3/1/22/12  Kohomba Kale dance  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Worldview  
 ICH/3/1/22/2  Up-country/low-country dances, playing music and c  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/22/3  Poruwa tradition (incuding Ashtaka and Gihi Pirith  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Worldview  
 ICH/3/1/22/4  Reed based creations  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.