நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
121 - 135 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/20/12  Janakala (palm leaves)  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/20/2  Folk Music (Hevisi)  அநுராதபுரம்  Literature and Language, Arts & Crafts  
 ICH/3/1/20/3  Special treatment for Sarvanga and caner (Native t  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/20/4  Janakala (Lacquer)  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/20/5  Local treatment (Child diseases) and rituals  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare, Worldview  
 ICH/3/1/20/6  Traditional medicine (Sarvanga)  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/20/7  Mutiii Nemeema, Mili boiling and Thovil  அநுராதபுரம்  Agriculture and Farming Systems, Worldview  
 ICH/3/1/20/8  Cultural festivals and rituals (Eg. Mutti Nemeema)  அநுராதபுரம்  Agriculture and Farming Systems  
 ICH/3/1/20/9  Traditional dances  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/1  Dancing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/10  Yathu Karma (A kind of ritual)  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/21/11  Local medicinal practices  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/21/12  Arts  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/13  Blacksmith  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/21/14  Playing Dolki  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.