நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
106 - 120 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/3/1/19/3  Shanthikarma (low-country), protection of houses,  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare, Worldview  
 ICH/3/1/19/4  Treatment for cattle and elephants (veterinary)  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/19/5  Treatment for tumors snake-bites, animals, wasp at  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/19/6  Stage drama  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/19/7  Healing incurable headache and treatment for middl  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/19/8  Almsgiving for Kiri Ammas (Breast-fed mothers)  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/2/1  Treatment for snake-bite sprains and applying Kem  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare, Worldview  
 ICH/3/1/2/2  Mangala Hevisi  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts, Worldview  
 ICH/3/1/2/3  Traditional veterinary medicine  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/2/4  Traditional native medicine (Sarvanga)  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/2/5  Production of ornaments  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/2/6  Wendiyak Kankariya and Bali Thovil  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/20/1  Folk music (Hevisi)  அநுராதபுரம்  Literature and Language, Arts & Crafts  
 ICH/3/1/20/10  Reed based creations (Janakala)  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/20/11  Janakala (Creations based on reed, palm leaves, pl  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.