நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ICH Directory

ஐ,சி,எச் அடைவு
மாகாணம் மாவட்டம்
பிரிவு பகுப்பு
திறவுச் சொல்
1 - 15 / 322
கோப்பு இல பெயர் மாவட்டம் பகுப்பு
 ICH/2/1/2/20  Astrology  அநுராதபுரம்  Worldview  
 ICH/3/1/10/1  Mutti Nemeema (turning pots) for cultivation, wors  அநுராதபுரம்  Agriculture and Farming Systems  
 ICH/3/1/10/10  Bali-Thovil , Clarinet and Drum playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/11  Hevisi and Thammettam playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/12  Hevisi and Thammettam playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/13  Hevisi playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/14  Sarvanga treatment (All parts of the body)  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/15  Sarvanga treatment (All parts of the body)  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/16  Hevisi playing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/17  Traditional dancing  அநுராதபுரம்  Arts & Crafts  
 ICH/3/1/10/18  Traditional orthopedics and veterinary treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/19  Servanga and orthopedic treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/2  Treatment for snake-bite and tumors etc.  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/20  Local Sarvanga treatment  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  
 ICH/3/1/10/21  Treatment for burn injuries  அநுராதபுரம்  Medical System and Healthcare  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.