ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය

අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය
පළාත දිස්ත්‍රික්කය
කොට්ඨාශය කාණ්ඩය
සෙවුම්පදය
316 - 322 / 322
ගොනු අංකය නම දිස්ත්‍රික්කය කාණ්ඩය
 ICH/7/1/9/3  Kadum- Bidum wedakama  ගාල්ල  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/7/1/9/4  Handicraft  ගාල්ල  කලා සහ ශිල්ප, වෙළදාම  
 ICH/7/1/9/5  Ritualistic healing  ගාල්ල  ලෝක දෘෂ්ටිය  
 ICH/7/1/9/6  Peeling of Cinnamon bark  ගාල්ල  වෙළදාම  
 ICH/7/1/9/7  Kadum- Bidum Wedakama  ගාල්ල  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/7/1/9/8  Painting and Sculpture  ගාල්ල  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/7/1/9/9  Peeling of Cinnamon bark and extraction of cinnamo  ගාල්ල  වෙළදාම  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.