ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය

අස්පර්ෂ සංස්කෘතික උරුමයන් නාමාවලිය
පළාත දිස්ත්‍රික්කය
කොට්ඨාශය කාණ්ඩය
සෙවුම්පදය
1 - 15 / 322
ගොනු අංකය නම දිස්ත්‍රික්කය කාණ්ඩය
 ICH/2/1/2/20  Astrology  අනුරාධපුරය  ලෝක දෘෂ්ටිය  
 ICH/3/1/10/1  Mutti Nemeema (turning pots) for cultivation, wors  අනුරාධපුරය  කෘෂි කර්මාන්තය සහ ගොවිතැන් ක්‍රම  
 ICH/3/1/10/10  Bali-Thovil , Clarinet and Drum playing  අනුරාධපුරය  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/3/1/10/11  Hevisi and Thammettam playing  අනුරාධපුරය  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/3/1/10/12  Hevisi and Thammettam playing  අනුරාධපුරය  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/3/1/10/13  Hevisi playing  අනුරාධපුරය  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/3/1/10/14  Sarvanga treatment (All parts of the body)  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/3/1/10/15  Sarvanga treatment (All parts of the body)  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/3/1/10/16  Hevisi playing  අනුරාධපුරය  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/3/1/10/17  Traditional dancing  අනුරාධපුරය  කලා සහ ශිල්ප  
 ICH/3/1/10/18  Traditional orthopedics and veterinary treatment  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/3/1/10/19  Servanga and orthopedic treatment  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/3/1/10/2  Treatment for snake-bite and tumors etc.  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/3/1/10/20  Local Sarvanga treatment  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  
 ICH/3/1/10/21  Treatment for burn injuries  අනුරාධපුරය  වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.