நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு செய்திகளும் சம்பவங்களும்

Bilateral immigration treaty between Sri Lanka and Switzerland

A bilateral immigration agreement was signed between Sri Lanka and Switzerland at the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, 8th floor, Sethsiripaya, Battaramulla on 4th of October 2016 by Swiss Justice Minister Simonetta Sommaruga and Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, S.B. Nawinne.

The objective of this agreement is to define the collaboration between the contractual partieson Migration Management while expecting Prevention of irregular migration and related criminal acts. Protect the rights of migrants and responsible for possibility of safely return of illegal immigrants to their countries is treated by this agreement.

The occasion was graced by the participation of Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr. D. Swarnapala and officials of the Embassy of Switzerland in Sri Lanka.   

 

வழி புற இளைப்பாறும் ஸ்தலம்

This page is under construction

 

புராதன நினைவுச்சின்னங்கள்

This page is under construction

 

கல்வெட்டு

This page is under construction

 


Page 2 of 3

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.