ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

 

අපගේ දැක්ම
කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ආගමන හා විගමනසේවාව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර
ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජ හර පද්ධතිය සුරක්ෂිත කිරිම සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසමින් රටින් බැහැරවන්නන්  හා  ඇතුළුවන්නන් නියාමනය කිරිම සහ පුරවැසි සේවා සැපයීම.

 

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය සහ ක්‍රියාකාරකම්


1948 අංක 20 දරන ආගමන විගමන පනතේ පූර්විකාවේ සඳහන් පරිදි පහත විධිවිධාන සකස් කිරීමට එය බලාත්මක කර තිබේ.

 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් නොවන වෙනත් පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීම පාලනය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සහ ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම පාලනය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් නොවන අනවශ්‍ය පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර කිරීම.
 • හෝ වෙනත් නොවැදගත් කරුණු හෝ ඉහත සඳහන් කරුණු හා සම්බන්ධ විධිවිධාන සකස් කිරීම.

1949-11-01 වන දින සිට ආගමන විගමන පනත ක්‍රියාවට නැංවින. පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපනය කර ඇත.

කාර්යභාරය

 • අනුමත ඇතුල් වීමේ ස්ථාන වලදී ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයින්ගේ ගමන් ලිපි ලේඛනවලට අවශ්‍ය පරිදි පිටසන යෙදීම (පනතේ 11 සහ 13 වගන්ති බලන්න)
 • ඇතුල්වීමේ ස්ථාන වල ශ්‍රී ලංකා නොවන පුද්ගලයින්ගේ ලේඛනයක් තබා ගැනීම සහ පවත්වා ගෙන යාම (26 වන වගන්තිය බලන්න)
 • බැහැර වීමේ ස්ථාන වලදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර වන පුදගලයින්ගේ ගමන් ලිපිලේඛන මුද්‍රා තැබීම සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තා පවත්වාගෙන යාම (56 වන රෙගුලාසිය බලන්න)
 • අනුමත තොටුපළවල් වලදී ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වන හා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර වන පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීම (37 වන වගන්තිය බලන්න)

ක්‍රියාකාරකම්

 • ආගමන විගමන පනත මගින් හෝ යටතේ පවරා ඇති බලතල ක්‍රියාවේ යෙදවීම.
 • ආගමන විගමන පනත මගින් පවරා ඇති රාජකාරීන් ඉෂ්ට කිරීම.
 • ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයින්ට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීමට සහ රැඳී සිටීමට වීසා නිකුත් කිරීම සහ මායිම් පාලනය (පනතේ III වන කොටස බලන්න).
 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ගමන් ලිපිලේඛන නිකුත් කිරිම (පනතේ VII වන කොටස බලන්න).
 • අමාත්‍යවරයා මගින් අනුමත කළ රඳවා ගැනීමේ ස්ථාන පවත්වා ගෙන යාම (48 වන වගන්තිය බලන්න).
 • පනත් මගින් හෝ යටතේ සකස් කළ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කළ විට පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.
 • ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ වාර්තා පවත්වාගෙන යාම සහ නඩත්තු කිරීම.

ඇමතුම් තොරතරු

එම්. එන්. රණසිංහ මහතා

ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
41, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10, ශ්‍රී  ලංකාව

ක්ෂණික ඇමතුම් : 1962 
දුරකථන              :  94-11-5329000 ක්ෂණික ඇමතුම්
ෆැක්ස්                 :  94-11-2674621
ඊ-මේල්               :  controller[at]immigration.gov.lk
වෙබ් අඩවිය         :  www.immigration.gov.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 සැප්තැම්බර් 25 වෙනි සිකුරාදා, 07:21  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.