ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය ඉහළ නැංවීම

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාව ආරක්ෂා වන පරිදි සාහිත්‍ය කලා හා සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සංරක්ෂණය, ප්‍රචලිත කිරීම සහ ප්‍රසාරණය සඳහා වූ වැඩසටහන් සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අරමුණු

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට උදව් කිරීම.

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන්වලට අනුකූලව ලේඛකයින්ට සහ කලා ශිල්පීන්ට මුදල් ආධාර සැපයීම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය හා පෝෂණය උදෙසා ක්‍රියා කිරීම සහ අනෙකුත් විෂයන්ට අදාල ග්‍රන්ථ ඇතුළුව ශබ්ද කෝෂ, විශ්ව කෝෂ හා මහා වංශය ප්‍රකාශනය කොට ප්‍රසිද්ධියට පත්කරලීම.

කලාව හා කලා නිර්මාණ ප්‍රචාරණය හා සංරක්ෂණය කිරීම හරහා දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන්වලට අනුකූල වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රය පෝෂණය කරලීම සඳහා ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථ නිර්මාණකරණයේදී හා කලා නිර්මාණවලදී කලාකරුවන්ට හා ගත්කරුවන්ට ආධාර කිරීම හා ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශන දොරට වැඩීම සඳහා මුදල් ආධාර සැපයීම.
 • සිංහල/ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල/ සිංහල ශබ්ද කෝෂ සැකසීම හා මුද්‍රණය.
 • සිංහල ශබ්ද කෝෂය සංග්‍රහ කිරීම හා මුද්‍රණය.
 • මහා වංශය අලුත් කිරීම හා මුද්‍රණය.
 • ලේඛකයින් සඳහා මුදල් ආධාර සැපයීම.
 • පුස්තකාල පහසුකම් සැපයීම.
 • දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සාහිත්‍ය උත්සව සංවිධානය.
 • සාහිත්‍යමය හා නිර්මාණාත්මක ග්‍රන්ථ සැපයීම හා ප්‍රචාරණය.
 • රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල සංවිධානය.
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් පාසල් සිසුන් සඳහා සාහිත්‍ය වැඩමුළු හා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • ආධුනික ලේඛකයින් සඳහා වැඩමුළු සංවිධානය.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රය පෝෂණය කරලීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ප්‍රගමනය හා ඉහතින් දක්වන ලද කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කරලීම පිණිස, පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘතීන් හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

කලා හා කලා නිර්මාණ ප්‍රවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකාවේ කලා මණ්ඩලය යටතේ පහත සඳහන් මඩුලු යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

 • සාහිත්‍ය මඩුල්ල
 • නාට්‍ය මඩුල්ල
 • නර්තන, මුද්‍රා නාට්‍ය හා රූකඩ මඩුල්ල
 • සංගීත මඩුල්ල
 • කලා හා මූර්ති මඩුල්ල

සාහිත්‍ය හා ප්‍රකාශන

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පහත දැක්වෙන ආයතන ක්‍රියාත්මක වේ.

 • සිංහල ශබ්දකෝෂ කාර්යාලය
 • සිංහල විශ්වකෝෂ කාර්යාලය
 • මහාවංශය සංග්‍රහ කිරීමේ අංශය

ශබ්ද කෝෂ කාර්යාලය

 • සිංහල ශබ්ද කෝෂ කාර්යාලය
  සිංහල - ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයෙහි අවසන් සංග්‍රහය නිම කිරීමේ අපේක්ෂාව ඇතිව සිංහල - ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයේ 27 වන වෙළුම මුද්‍රණයෙන් පසු නිකුත් කිරීමට නියමිතය. සිංහල - ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයේ 28 වන වෙළුම සංයුක්ත තැටියකට එක් කිරීමද සිදුවනු ඇත. මෙම ක්‍රියාවලිය යටතේ, වෙළුම 27ට හා 28ට අදාල පිටු 200ක් මේ වන විට පරිගණකගත කොට ඇත. 29 හා 30 වන වෙළුම්වලට අයත් අක්ෂර සංශෝධනය වෙමින් පවත්නා අතර, පරීක්ෂා කිරීම් හා සංශෝධනයන්ගෙන් 50%ක් අවසන් කොට තිබේ. වෙළුම් 28, 29 හා 30 මුද්‍රණය සඳහා සූදානම් වෙමින් පවතී. අනෙකුත් වෙළුම් සඳහා අක්ෂරවල හිඟය සම්පූර්ණ කරමින් තිබෙන අතර, සිංහල - ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයේ නිම කිරීමේ කටයුතු ඉදිරියේදී සිදුවනු ඇත. මෙම ශබ්ද කෝෂයේ 28 වන වෙළුම දී මුද්‍රණය කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති අතර, 29 වන වෙළුම පරිගණකගත කිරීමෙන් පසු මුද්‍රණයට නියමිතය.
 • සිංහල - සිංහල සංශෝධිත ශබ්ද කෝෂය
  මෙහි 5 වන වෙළුම මුද්‍රණය කිරීමෙන් අනතුරුව එළි දැක්වීමේ අරමුණින්, තුන් වන වරට සෝදුපත් කියවීම අවසන් කිරීමට නියමිතය. ඊලඟ වෙළුමට අලුතින් අකුරු එකතු කිරීමේ අදහස ඇතිව, සෝදුපත් කියවීමෙන් පසු අක්ෂර 400ක් අලුතින් ඇතුළත් කොට තිබේ. සිංහල - සිංහල ශබ්ද කෝෂයේ දෙවන සංශෝධිත පිටපත මුද්‍රණය කිරීමට සැලසුම් කොට තිබෙන අතර, අනිකුත් වෙළුම් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු දැනට සම්පාදනය වෙමින් පවතී.
 • සිංහල - සිංහල සංක්ෂිප්ත ශබ්ද කෝෂය
  සිංහල ශබ්ද කෝෂය සංක්ෂිප්ත අයුරින් වෙළුම් දෙකකට අනුව සැකසීමට නියමිතය. මෙම ශබ්ද කෝෂයේ දෙවන වෙළුම සෝදුපත් කියවීමෙන් පසු මුද්‍රණය සඳහා සැකසෙමින් පවතී.
 • සිංහල - ඉංග්‍රීසි - දෙමළ ශබ්ද කෝෂය
  මෙම ශබ්ද කෝෂය සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම පළ කිරීමේ අදහසින් දැනටමත් පළමු පිටපත මුද්‍රණයට යවා ඇත. අනිත් පිටපත්වල සෝදුපත් කියවීම දැනට සිදු කෙරේ. දෙවන වෙළුමෙහි දෙමළ අර්ථය පෙන්වීම සඳහා අක්ෂර 600ක් අන්තර්ගත කොට ඇති අතර, භාෂා තුනටම අයත් අක්ෂර 1,500ක් පමණ මෙම වෙළුම තුළ පරිගණකගත කොට ඇත. දෙවන වෙළුම මුළුමනින්ම පරිගණකගත කිරීමට සැලසුම් සකස් කොට ඇති අතර, එය සංයුක්ත තැටියකට ගොනු කරනු ලැබේ. තුන්වන වෙළුමට අයත් දෙමළ අර්ථ ගැන්වීම් දැනට පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙමින් පවතී.
 • ළමා ශබ්ද කෝෂය
  ළමා ශබ්ද කෝෂයේ දැනට පවත්නා අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීමේ අරමුණින් අලුතින් වචන 3,500ක් පමණ ඇතුළත් කොට තිබේ. මේවා ආකරාදී පිළිවෙලට සකසා නිවැරදි පරිශීලනයට පහසු වන අයුරින් මුද්‍රණය කර ඇත. ළමා ශබ්ද කෝෂයට වචන එකතු කිරීමෙන් අනතුරුව කාඩ්පත් ලිවීමට සැලසුම් කොට ඇත.

සිංහල විශ්වකෝෂ කාර්යාලය

2009 වන විට 14 වන වෙළුමට අදාල අත්පිටපත මුද්‍රණය සඳහා සූදානම් කොට තිබුණි. 2010 වසරේදී සිංහල ශබ්ද කෝෂයේ 12 වන වෙළුම මුද්‍රණයෙන් පසු නිකුත් කිරීමට සැලසුම්කොට පැවති අතර, 13 වන වෙළුමේ සෝදුපත් කියවීම සඳහා පියවර ගෙන තිබුණි. ඉන් පසු එය අවසන් මුද්‍රණයට යැවීමට නියමිතව පැවතිණි.මෙහි 14වන වෙළුම මුද්‍රණය සඳහා භාර දීමට අපේක්ෂා කරන අතර, 15 වන වෙළුමේ අත්පිටපත සැකසෙමින් පවතී.

ජාතික කලා භවන

මෙහි ප්‍රධාන පරමාර්ථය ජනතාවට කලා ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා ඉඩකඩ වෙන් කර දීමයි. මෙය වායු සමීකරණය කරන ලද ශාලා දෙකකින් සමන්විත වේ. දිනකට අය කරනු ලබන මුදල රු.1,000/- ක් වන අතර, රු.2,500/-ක මුදල් තැන්පත් කිරීමක් සිදු කළ යුතු වේ.

ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල

කලා කටයුතු ප්‍රවර්ධනය උදෙසා මෙම ශාලාව භාවිතයට ගනු ලැබේ. මෙම ශාලාව තුළ 847කට ආසන පහසුකම් තිබෙන අතර, අනෙකුත් පහසුකම් සමඟ ශ්‍රවණාගාරයක්ද තිබේ.

රාජ්‍ය නාට්‍ය හා සංගීත කණ්ඩායම

මෙම කණඩායම රාජ්‍ය උත්සව සඳහා සහභාගි වන අතර, විදේශීය රටවල සංස්කෘතික සංදර්ශනවලදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරනු ලබයි.

ජයන්ති පොත්සල

මෙය ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහලේ පිහිටා තිබෙන අතර, දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශන අලෙවිය සඳහා යොදා ගැනේ. මෙහි ලිපිනය වන්නේ කොළඹ 07, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතයි. මෙහිදී විවිධ විෂයයන්ට අයත් ඉහළ ගණයේ ශාස්ත්‍රීය පොත්පත් සාධාරණ මිළකට ලබා ගත හැකිය. ඊට අමතරව, ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ, සිංහල ශබ්ද කෝෂ හා සිංහල විශ්ව කෝෂ මෙහිදී මිළට ගත හැක.

 

ඇමතුම් තොරතුරු,

 

අනූෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු මිය
අධ්‍යක්ෂ,
සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව,
8 වන මහල,සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල,
ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකථන : +94 112 872031, +94 112 866731
ෆැක්ස් :+94 112 866732
විද්‍යුත් තැපෑල: dcanews[at]sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය : www.culturaldept.gov.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 ජූනි 30 වෙනි අඟහරුවාදා, 13:06  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.