ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු

ඇමතුම් තොරතුරු

නම   තනතුර දුරකථනය ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
අමාත්‍ය කාර්යාලය සහ කාර්ය  මණ්ඩලය
ගරු එස්.බී නාවින්න මැතිතුමා   ගරු අමාත්‍යතුමා +94 11 2861147 (දිගුව-211) +94 11 2861107 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
රුවන්ගිකා ඩී. නාවින්න මෙනවිය   පෞද්ගලික ලේකම්

077-7349106

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඩබ්. සුනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා  

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

077-7727677

fesunil@yahoo. Com

බී.එම්. සුනිල් විජේසිංහ මහතා

 

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

077-5930377

ඒ.එම්.ධම්මික පී. බණ්ඩාර මහතා   මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි 077-7750400 dhammika p bandara 68@yahoo .com
 
 නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය සහ කාර්ය  මණ්ඩලය
ගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා   ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා +94 011 2868135 +94 011 2869135 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

ජනක මල්ලිමාරච්චි මහතා
  පෞද්ගලික ලේකම් +94 011 2868325   
 අමිල සමරසිංහ මහතා     සම්බන්ධීකරණ ලේකම්  +94 011 2868350    
යු.එන්.ආර්. ජයතිස්ස මහතා   සම්බන්ධීකරණ ලේකම්   +94 034-2245157  
ප්‍රසාද් ගුණසිංහ මහතා   මාධ්‍ය ලේකම් +94 011-2868258 +94 011-2869192  
ළහිරු දිල්ශාන් තෙවරප්පෙරුම මහතා   මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි +94 034-2244903    
           
අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය
ඩි.ස්වර්ණපාල මහතා   ලේකම් +94 11 2861108 (දිගුව-241) +94 11 2872004 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 ඩී.එම්.එම්.පී. වියෝනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය    සම්බන්ධීකරණ ලේකම්  +94 11 2872022 (දිගුව-220) +94 11 2872004
           
පාලන හා මධ්‍යස්ථාන පාලන අංශය
එස්.එම්.ජී.එන්. ධර්මසේකර මහතා   අතිරේක ලේකම් +94 11 2885970 (දිගුව-240) +94 11 2879280 addlsecadmin [at] cultural.gov.lk
තරණි අනෝජා ගමගේ මහත්මිය   ජ්‍යෙෂ්ඨ  සහකාර ලේකම් +94 11 2879080 (දිගුව-251) -
         
සංස්කෘතික  ප්‍රවර්ධන  අංශය
ඒ.සේනානායක මහතා   අතිරේක ලේකම් (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන +94 11 2872020    
ඩි.එම්. බුද්ධිකා දිසානායක මහත්මිය   සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන) + 94 011-2877134   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
දිලුම් දයාරත්න මහතා   සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන) +94 11 2801085   
 
 සංවර්ධන අංශය
බර්නාඩ් වසන්ත මහතා   අතිරේක ලේකම් +94 11 2186084    
හේමන්ත වන්නිආරච්චි  මහතා   ජ්‍යෙෂ්ඨ  සහකාර ලේකම්  +94 11 2872002    
           
විදේශ සං. සබදතා අංශය
 

 

ල්.එච්. රම්‍යසිරි මහතා 
  අතිරේක ලේකම්
  Tel: +94 11 2872020
   
           
 මාධ්‍ය ඒකකය
.පී නාවින්න මෙනවිය    මාධ්‍ය ලේකම්  +94 11 2862469    
 
 අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය
යූ.කේ. බණ්ඩාර  මහතා   අතිරේක ලේකම් +94 11 2187128    
 H.A විජිතා කුමාරි මහත්මිය    සහකාර ලේකම්  +94 011-2187127    


 වයඹ  ලේකම් කාර්යාලය
 බර්නාඩ් වසන්ත මහතා   වයඹ ලේකම් කාර්යාල ප්‍රධානී /අතිරේක ලේකම්   +94 037-2222083 +94 037-2222905  
එම්.ඒ.ආර්. සුදර්ශණි මිය    ජ්‍යෙෂ්ඨ  සහකාර ලේකම් (වයඹ සංවර්ධන +94 037-2222906 +94 037-2222905  
           
           
ගිණුම් අංශය
එම්.ටී.එස්.එස්. පියසේන මහත්මිය   ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි +94 11 2872267 (දිගුව-230) +94 11 2872267
ජනිත හතරසිංහ මහතා   ගණකාධිකාරී  (ගෙවීම්) +94 11 2862940 (දිගුව-237)    
සන්ධ්‍යා කුමුදුනි කොතලාවල මහත්මිය   ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්) +94 11 2875408 (දිගුව-241) +94 11 2875408
 
අභ්‍යයන්තර විගණන හා විමර්ශන

කේ.කේ.ජි. සිසිර කුමාර මහතා

 

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

 + 94 011 -2879083 + 94 011-2872267
ජේ. වෙත්තසිංහ මහතා   ශාඛා ප්‍රධාන  (රා. කළ. සහකාර) +94 11 2872005 (දිගුව-239) -
 
 ප්‍රසම්පාදන අංශය
 ඒ. පී. කොඩිකාර  මහත්මිය   ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)

 

: +94 11 2877991   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

           
සැලසුම් අංශය
ඒම්.ඒම්.ජි.කේ. මීගහකොටුව මිය

  අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
     +94 011 – 2187119
+94 11 2187116 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
A.D. චාන්දනි මහත්මිය   සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 0112-187126   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එම්.ඒ.ඒ. නිරෝෂණි   මහත්මිය   සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  +94 0112-186395

 

එල්.ආර්.ජේ.ඩි.එන් අමරසිංහ
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 නොවැම්බර් 02 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 11:21  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.