ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ විදේශ සම්බන්ධතා ඒකකය

විදේශ සම්බන්ධතා ඒකකය

දැක්ම

ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ සංස්කෘතිය අනෙකුත් රටවල ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම හා ප‍්‍රචාරණය.

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

 • විදේශීය රටවල් සමඟ සංස්කෘතික කණ්ඩායම් හුවමාරු කර ගැනීම.
 • අධ්‍යාපන චාරිකා සඳහා සංස්කෘතික කණ්ඩායම් හුවමාරු කර ගැනීම.
 • ස්පෘශ්‍ය හා අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික ක්ෂේත‍්‍රයන්ට අදාල විදේශවල සිටින ප‍්‍රවීණයින්ට ඇරයුම් කිරීම.
 • විදේශයන්හි සංස්කෘතික ප‍්‍රදර්ශන පැවැත්වීම.
 • ජාත්‍යන්තර සංස්කෘතික ප‍්‍රදර්ශනවලට සහභාගි වීම.
 • ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ජාත්‍යන්තර සංස්කෘතික ප‍්‍රදර්ශණ හා වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම.
 • නිලධාරීන් හා ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා තානාපති කාර්යාලවලට අනුයුක්ත සාමාජිකයින් විදේශීය රටවල පුහුණුවීම්, සම්මන්ත‍්‍රණ හා වැඩමුළුවලට සහභාගි කරවීම.
 • යුනෙස්කෝව, සාර්ක් සංවිධානය, බිම්ස්ටෙක් වැනි ජාත්‍යන්තර ආයතනවල දායකත්වය ඇතිව ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ සංස්කෘතික සාරධර්ම ප‍්‍රවර්ධනය කරන අතරතුර, පුරාවිද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂා කිරීම.
 • විදේශීය ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති වෙත යොමු කිරීම.
 • අනෙකුත් රටවල් සමග ගිවිසුම්වලට එළඹීම, එම ලිපි ලේඛන යාවත්කාලීන කිරීම හ ඒවා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ජාත්‍යන්තර සංස්කෘතික තරඟ සඳහා ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් සහභාගි කරවීම හා ඒවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • විදේශ රටවල තිබෙන පුරාවිද්‍යාත්මක හා ඓතිහාසික වශයෙන් වටිනාකමින් යුත් ශ‍්‍රී ලංකාවට අයත් භාණ්ඩ නැවත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ක‍්‍රියා කිරීම.

                                         

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජූනි 07 වෙනි බදාදා, 11:17  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.