ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන අංශය

සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන අංශය

ප්‍රධාන අරමුණ

සාධනීය සංස්කෘතිකාංග හඳුනා ගැනීමට හා ඒවා තම ජීවිතයට යාකර ගැනීමට ජනතාව පෙළඹවීම හා ඒ මඟින් ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාව ඇති සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම, ඒවා පවත්වාගෙන යාම හා එමගින් කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.
  • විවිධ සංස්කෘතික සේවා සැපයිම.
  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහි කිරිම.
  • ජාතික උරුමයන් සුරැකීම.
  • සංස්කෘතික සමාජ පිහිටුවීම.

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016 ජූනි 13 වෙනි සදුදා, 14:57  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.