ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන අපගේ කණ්ඩායම

අපගේ කණ්ඩායම

 

ගරු එස්. බි. නාවීන්න මැතිතුමා
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
දුරකතනය: +94 011-2861147
ෆැක්ස්: +94 011-2861107
විද්‍යුත් තැපැල:  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

 
 

ගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
දුරකතනය: +94 011-2868135
 ෆැක්ස්: +94 011-2869192

 

 

 

ඩි. ස්වර්ණපාල මහතා
ලේකම්

දුරකතනය: +94 011-2861108  +94 011-2861108
ෆැක්ස්: +94 011-2872004  +94 011-2872004

විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

  එස්.එම්.ජී.එන්. ධර්මසේකර මහතා
අතිරේක ලේකම් (පාලන/විදේශ)

දුරකතනය: + 94 011-2885970
ෆැක්ස්: + 94 011-2879280+ 94 011-2879280
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
 

 

P.G.D ප්‍රදීපා සේරසිංහ මහත්මිය

අතිරේක ලේකම්(සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන)

දුරකතනය: +94 11 2872020+94 11 2872020

ෆැක්ස්:+94 11 287908

 

 
 

බර්නාඩ් වසන්ත මහතා
අතිරේක ලේකම්  - සංවර්ධන අංශය

දුරකතනය: +94 2186084 / +94 71 8314077
ෆැක්ස්: +94 11 2187122
විද්‍යුත් තැපැල:  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
  යූ.කේ. බණ්ඩාර  මහතා 
අතිරේක ලේකම්  - අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය 
දුරකතනය: +94 11 2187128+94 77 7262288
ෆැක්ස්: +94 11 2187119
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
 

හේරත් යාපා මහතා
අතිරේක ලේකම්  - වයඹ සංවර්ධන

දුරකතනය: +94   0718742741
 

  එම්.ටී.එස්.එස්. පියසේන මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 

දුරකතනය: +94 11 3047281 / +94 71 3259750
ෆැක්ස්: +94 011-2872267+94 11 2187115
විද්‍යුත් තැපැල:
 
  කේ.කේ.ජි. සිසිර කුමාර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකතනය: + 94 011 -2879083
ෆැක්ස්: + 94 011-2872267
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
  ඒම්.ඒම්.ජි.කේ. මීගහකොටුව මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දුරකථන අංකය:+94(0)11 – 2187119
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
  තරණි අනෝජා ගමගේ මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන/මධ්‍යස්ථාන පාලන/විදේශ/ ප‍්‍රවාහන)
දුරකතනය: + 94 011-2879080
 

 

හේමන්ත වන්නිආරච්චි  මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන අංශය) 

දුරකතනය: + 94 011-2872002

 

 

ඒ. පී. කොඩිකාර  මහත්මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකතනය: +94 11 2877991
විද්‍යුත් තැපැල: ap මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
 

සන්ධ්‍යා කුමුදුනි කොතලාවල මහත්මිය

ගණකාධිකාරී
දුරකතනය: + 94 011-2875408
විද්‍යුත් තැපැල: 
 
 

ජනිත හතරසිංහ මහතා

ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකතනය: +94 11 3560943 / +94 71 3073912
විද්‍යුත් තැපැල:
 


 

දු‍ශ්මන්ති ලියනගම මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (‍පාලන/විදේශ/ ප‍්‍රවාහන)
දුරකතනය:
+ 94 011-2888505

විද්‍යුත් තැපැල:

 

 
       
  දිලුම් දයාරත්න මහතා
සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන)
දුරකතනය:
+94 11 2801085

විද්‍යුත් තැපැල:
 
 

අාර් එස්. හර්ෂණි පිරිස් මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දුරකතනය: +94 011-2186395

විද්‍යුත් තැපැල:

 
  H.A විජිතා කුමාරි මහත්මිය
සහකාර ලේකම් - අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය
දුරකතනය:
+94 011-2187127

විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
  D.G දිනුෂා සංජීවනි ජයවීර මහත්මිය
නීති නිලධාරි  අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය
දුරකතනය:
+94 011-2187125

විද්‍යුත් තැපැල:
 
 

ඩි.එම්. බුද්ධිකා දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන)

දුරකතනය: + 94 011-2877134

විද්‍යුත් තැපැල: 

 
  A.D. චාන්දනි මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දුරකතනය:
+94 0112-187126
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016 නොවැම්බර් 15 වෙනි අඟහරුවාදා, 04:12  

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.