ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන අමාත්‍යතුමා

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්.බී නාවින්න මැතිතුමා

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 සැප්තැම්බර් 07 වෙනි සදුදා, 13:01  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.