ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් subapathum ඩී.එම්.අයි. මේරිස් මහත්මියගේ විශ්‍රාම දිවියට අපේ සුභ පැතුම්!

ඩී.එම්.අයි. මේරිස් මහත්මියගේ විශ්‍රාම දිවියට අපේ සුභ පැතුම්!

alt

 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.