நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு செய்திகளும் சம்பவங்களும் News Opening Ceremony of Ambalanthota Cultural Centre

Opening Ceremony of Ambalanthota Cultural Centre

Ambalanthota Divisional Cultural Centre was ceremonially opened by H. E. the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka Maithripala Sirisena recently as the 190 Cultural Centre of the island wide cultural centre program. The Ministry disbursed at the value of Rs. 35mn for the constructions of the Cultural Centre.

Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Hon. S. B. Nawinne, Minister of Fisheries & Aquatic Resources Development Hon. Mahinda Amaraweera, several Ministers and MPs in the area, Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, government officials and distinguishedguests werealso present for this occasion.

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.