நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage Right Opening Ceremony of Kelaniya Cultural Centre

Opening Ceremony of Kelaniya Cultural Centre

Kelaniya Divisional Cultural Centre was ceremonially opened by Hon. Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, S. B. Nawinne recently. The Ministry disbursed at the value of Rs. 26mn for the constructions of the Cultural Centre.

The number of 189 Cultural Centres has already been established island wide including this Cultural Centre which has been established as the 6th Cultural Centre in Gampaha District.

Minister of Regional Development Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, Kalasuri Sathishchandra Edirisinghe, Additional Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mrs. Pradeepa Serasinghe, officials and distinguishedguests werealso present for this occasion.    

alt

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.