நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு செய்திகளும் சம்பவங்களும் Upcoming Events Applications for State Children’s Drama Festival - 2017 Closing Date extended

Applications for State Children’s Drama Festival - 2017 Closing Date extended

 

The closing date of the State Children’s Drama Festival - 2017 organized jointly by the Department of Cultural Affairs and State Advisory Board for Drama on the direction of the Ministry of Internal Affairs, North-Western Development and Cultural Affairs has been extended upto 15th June 2017,due to inclement weather, prevailed in the country.

The State Children’s Drama Festival 2017 is held under limited and open categories in Sinhala, Tamil and English . Dramatists who are interested in taking part should send the duly filled applications issued by the Department of Cultural Affairs by registered post along with 03 scripts of the children’s drama to reach “Drama Promotion Division, Department of Cultural Affairs 8th Floor, Sethsiripaya, Battaramulla”.

The application and the constitution of the State Children’s Drama Festival - 2017 could be obtained from the above address or through the website www.culturaldept.gov.lk or from the cultural division of any district secretariat / divisional secretariat island wide.

For further information please call – 011-2872385

Applications are accepted for

 

© 2017 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.