ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් ඉදිරි වැඩසටහන් 2017 රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල සඳහා නිර්මාණ බාරගැනීම - දින දීර්ඝ කළා

2017 රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල සඳහා නිර්මාණ බාරගැනීම - දින දීර්ඝ කළා

 

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 2017 රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනීම මැයි 31 වන දිනට අවසන් වීමට තිබූ නමුත් පැවැති අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජුනි 15 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

2017 රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල සිංහල , දමිළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සීමිත හා විවෘත අංශවලින් පැවැත්වේ. මේ සඳහා  නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට කැමති නාට්‍යකරුවන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන අයදුම්පත නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර  ළමා නාට්‍යයේ  පිටපත් 03 ක් සමඟ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් “නාට්‍ය ප්‍රවර්ධන අංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, 8 වන මහල , සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල” යන ලිපිනයට එවිය යුතුයි.

2017 රාජ්‍ය  ළමා නාට්‍ය උළෙලේ අයදුම්පත හා ව්‍යවස්ථාව  ඉහත  ලිපිනයෙන් හෝ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් www.culturaldept.gov.lk ලබාගත හැකි අතර මීට අමතරව දිවයින පුරා සෑම දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල  සංස්කෘතික අංශයෙන් ද ලබාගත හැකිය.

මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර 011 – 2872385 දුරකථනයෙන් ලබාගත හැකිය.

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.