நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage Right “Sooriya Udanaya” National New Year Festival – 2017

“Sooriya Udanaya” National New Year Festival – 2017

 

“Sooriya Udanaya” National New Year Festival – 2017, will be held on 22nd April 2017 at the National School, Bulathsinghala during whole day under the patronage of Mr. S.B. Nawinne, Minister of Internal Affairs, North-Western Development and Cultural Affairs and with the participation of the Deputy Minister Mr. Palitha Thevarapperuma. The objective is to give an opportunity to the youngsters to witness our new year’s folk games, build up national reconciliation among races. The event is a joint effort by the Ministry of Internal Affairs, North-Western Development and Cultural Affairs, the Department of Cultural Affairs, District Secretariat, Kalutara and Divisional Secretariat, Bulathsinghala.

An extensive horde of events including bicycle races, marathon, tug of war, selecting the New Year princess and prince, scraping coconut, weaving cadjans, kanamuttiya bindeema, eating “kevum”, bursting balloons, “Lissana Gaha”, Pancha Keliya, Eluwan Kema, Folk songs, Olinda keliya, Playing Raban, Kotta Pora, Ferris Wheel, Porapol, Un-avedi etc. will be taken place at the occasion.

Plans are underway to hold a dancing event by the Cultural Centers, a musical concert of musicians of 60-70- decade, cultural performances from various ethnic groups, Hitiwana Kavi maduwa, a Bila competition, Kirikoaha Pacification Ceremony and a folk song competition at the end of the New Year ceremonial event.

 

© 2017 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.