ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන හැඳින්වීම

හැඳින්වීම

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාවය දේශීයව හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තහවුරු කරමින්, ජාතියේ ප්‍රෞඪ සංස්කෘතික උරුමය සුරැකීම සහ වයඹ සංවර්ධනයේ නියමුවා වීම.

 

මෙහෙ‍වර

සිය දේශය තුළ දී ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම ද, ජාතික ආරක්ෂාව හා ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසමින් රටින් බැහැරවන්නන් හා රටට ඇතුලුවන්නන් නියාමනය කිරීම මඟින් ප්‍රත්‍යන්ත පාලනය තහවුරු කිරීම ද, ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වයඹ පළාත තුළ තිරසාර සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම. 

 

අරමුණු

  • දීප ව්‍යාප්තව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ජාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් දේශීය සංස්කෘතියේ ජාතික අනන්‍යතාවය සහ විවිධත්වය සහතික කිරීම උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • අන්තර්ජාතික පිරිවිතරයන් හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව, ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය හා ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින්, සංචරන පාලන කටයුතු මෙහෙයවීම.
  • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලියාපදිංචි කරමින් ජාතික පුද්ගල නාමලේඛණයක් ස්ථාපිත කර, පුද්ගල අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම උදෙසා හිමිකම් ලබන තැනැත්තන්හට හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර නිකුත් කිරීම.
  • සංස්කෘතික හා ස්වභාවික උරුමයට අයත් සම්පත් විද්‍යාත්මකව හා ක්‍රමානුකූලව ආරක්ෂා කිරීම තුළින් මහජනතාවගේ ඇගයීම, අධ්‍යාපනය, රසාස්වාදය උදෙසා අංග සම්පූර්ණ කෞතුකාගාර සේවාවක් රටට ලබාදීම.
  • ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයෙන් යුත් සාහිත්‍ය කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා ව්‍යාප්තිකරණය සඳහා වූ වැඩසටහන් සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • වයඹ පළාත තුළ කඩිනම් සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට සහ එම පළාතේ ජනතාවට සුවිශේෂී වූ ගැටළු විසඳීමට දායක වීම.

 

 

 

 

 

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016 අප්‍රේල් 05 වෙනි අඟහරුවාදා, 12:46  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.