ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් ඉදිරි වැඩසටහන් අන්තර් රාජ්‍ය සේවක නිර්මාණ තරඟාවලිය - 2017

අන්තර් රාජ්‍ය සේවක නිර්මාණ තරඟාවලිය - 2017

අන්තර් රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ තරඟාවලිය - 2017

එම තරඟාවලිය පිළිබඳ විස්තර මෙහිදී ලබා ගත හැක.

 

අන්තර් රාජ්‍ය සේවා කෙටි නාට්‍ය නිර්මාණ තරඟාවලිය - 2017

එම තරඟාවලිය පිළිබඳ විස්තර මෙහිදී ලබා ගත හැක.

அரச ஊழியர்களுக்கிடையிலான ஆக்கத்திறன் போட்டித் தொடர் - 2017

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.