ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් දකුණ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 800 කට ද්විත්ව පුරවැසි සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 800 කට ද්විත්ව පුරවැසි සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම

 

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධානත්වයෙන් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 800 කට ද්විත්ව පුරවැසි සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද ගරු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2016.10.17 වන දින "සුහුරුපාය" ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේ ක්‍රමවේදය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නේ 1987 වර්ෂයේ සිටය.

2015 ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීම නව ක්‍රමවේදයක් යටතේ 2015 මාර්තු මස 23 වන දින සිට අරඹනු ලැබුණි. ඒ අනුව මෙයට පෙර මෙවැනි උත්සව 10 ක් පවත්වා පුද්ගලයන් 17,500 කට පමණ පුරවැසි සහතික ප්‍රදානය කොට ඇත.

alt

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.