நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு செய்திகளும் சம்பவங்களும் News “Deshanethru” awards ceremony

“Deshanethru” awards ceremony

Honoring the service of the artistes who had been rendered in various contributions for social betterment while exposing Sri Lankan cultural identity through their inborn artistic talents were awarded “Deshanethru” awards by Hon. Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, S. B. Nawinne on 02.10.2016 at the premises of ‘Ape Gama” in Pelawatta,  Battaramulla.

Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr. D. Swarnapala, officials and distinguished artistes were also present for this occasion.

 alt

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.