நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage left Constructions of SAARC Cultural Centre at Nawimana at the cost of Rs. 1637mn. are to be completed in the year 2017.

Constructions of SAARC Cultural Centre at Nawimana at the cost of Rs. 1637mn. are to be completed in the year 2017.

Constructions of the SAARC Cultural Centre at Nawimana in Matara at the value of Rs. 1637mn. are at the final stage by now. The objective of establishment of this Cultural Centre is to prepare a platform out of Colombo to hold meetings of representatives from SAARC Countries to strength regional cultural relationships. Hon. Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs S.B. Nawinne made an inspection visit to witness the progress of constructions.

The Minister expressed that it is expected to complete the entire constructions of the SAARC Cultural Centre consists of a spacious conference hall and a cinema theatre by the month of December in 2017. Expenditure at the value of Rs. 500mn. has been disbursed for the constructions of the SAARC Cultural Centre for this year. The Centre comprises of chalet and hostel facilities for SAARC Cultural Representatives and artistes.

Hon. Minister accompanied the Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr. D. Swarnapala, Additional Secretary Mr. Bernard wasantha, a group of government officials and a group of Architects from University of Moratuwa for this inspection visit. 

alt

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.