நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage Right Opanayake Divisional Cultural Centre in Rathnapura District was declared open

Opanayake Divisional Cultural Centre in Rathnapura District was declared open

 

Opanayake Divisional Cultural Centre in Rathnapura District was ceremonially opened by Hon. Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr. Palitha Thewarapperuma on 3rd June 2016 as the 185th Cultural Centre of the Island Wide Cultural Centre Program. The government disbursed at the value of Rs. 17mn. for this Centre. 

Additional Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mrs. Pradeepa Serasinghe, officials and distinguishedguests werealso present for this occasion.    

 

alt

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.