ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ ප්‍රසම්පාදන අංශය

ප්‍රසම්පාදන අංශය

අමාත්‍යාංශය විසින් දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානවලට අවශ්‍ය සැපයීම් කටයුතු, නව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම් කටයුතු හා සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම වැනි ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු ද සිදුකරනු ලබන බැවින් සැපයුම් හා ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් වඩාත් කාර්යක්ෂම අයුරින් සිදු කිරීමට සැපයුම් හා ප්‍රසම්පාදන අංශයක් 2011 දී ස්ථාපනය කරන ලදී.

ප්‍රසම්පාදන අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන කාර්ය භාරය

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සඳහා නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීම්

අමාත්‍යාංශයට හා ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානවලට අවශ්‍ය උපකරණ හා වෙනත් ගබඩා ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම.

නව වාහන මිලදී ගැනීම, පවත්නා වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම හා සේවා කිරීම.

වාහන වලට අවශ්‍ය ටයර්, ටියුබ් හා බැටරි මිලට ගැනීම.

උත්සව සඳහා අවශ්‍ය වන ආහාරපාන, නවාතැන් ඇතුළු සියලුම සැපයුම් සේවා ලබා ගැනීම.

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන වලට අවශ්‍ය නර්තන ඇඳුම් මිලට ගැනීම හා සකස් කර ගැනීම.

ප්‍රකාශන මුද්‍රණය හා මිලට ගැනීම.

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් සම්බන්ධිකරණය කිරීම

 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.