ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ පාලන අංශය

පාලන අංශය

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සියළුම පරිපාලනමය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරලීම හා එහි අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පාලන කටයුතු යටතේ  සිදු කෙරේ.

 

 සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පාලන අංශය 

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියළු ම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානවල පරිපාලන හා අධීක්ෂණ කටයුතු මධ්‍යස්ථාන පාලන අංශය මගින් සිදු කෙරේ.

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.