ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් අදහස්
අදහස්

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

8 වන මහල,සෙත්සිරිපාය
බත්තරමුල්ල
ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකථනය : +94-11-2872001 / +94-11-2876586
ෆැක්ස් : +94-11-2872024
විද්‍යුත් තැපැල :  http://culturalmin@gmail.com


reload.gif© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.